พช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล เน้นปลูกฝังแนวคิดยึดหลักธรรมาภิบาล ตระหนักการนำ Soft Power มาต่อยอด

พช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล เน้นปลูกฝังแนวคิดยึดหลักธรรมาภิบาล ตระหนักการนำ Soft Power มาต่อยอดเสริมสร้างความสำเร็จของงาน

Advertisement

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้นายวิฑูรย์ นวลสกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัย และบรรยายพิเศษหัวข้อ “การบริหารทรัพยากรบุคคล” ภายใต้โครงการพัฒนาข้าราชการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติในการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส โดยมีนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน 1 ท่าน คือนายภูมิภากร ภูมิวัฒน์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และจากกลุ่มงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 ท่าน คือนายเนรมิตร จันทร์ศรีรัตน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ และนายชีวภัทร์ สวิงสุวรรณ นิติกรปฏิบัติการ มาบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต้านทุจริตศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายวิฑูรย์ นวลสกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่กรมการพัฒนาชุมชน ต้องดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นงานอำนวยการที่จะสร้างขวัญ กำลังใจกับบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนทั้งหมด นับตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ การเลื่อนตำแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง ย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีส่วนสำคัญ เพราะงานการเจ้าหน้าที่เป็นงานที่มีผลกระทบถึงขวัญกำลังใจ ตลอดจนการดูแลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ ทักษะในการทำงานอย่างแม่นยำ ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม ในอันที่จะทำให้ข้าราชการ เกิดขวัญ กำลังใจ ในการทำงาน สามารถขับเคลื่อนงานนโยบาย ฯ งานตามยุทธศาสตร์กรม ฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และยังต้องทำหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อมิให้เกิดการเข้าใจผิด คับข้องใจ อันจะนำไปสู่การร้องเรียน หรือการกระทำประพฤติผิดวินัยข้าราชการ อันจะไม่เกิดผลดีแก่ตัวข้าราชการหรือราชการแต่อย่างใด

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวต่อว่า การดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 กองการเจ้าหน้าที่ ได้รวบรวมข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ระเบียบกฎหมาย ที่มีการปรับปรุง มาจัดทำเป็นหลักสูตรที่สำคัญ ประกอบด้วย เรื่อง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้า ของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน การบริหาร การประเมินผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น การแต่งตั้งข้าราชการ การเสริมสร้างมาตรการป้องกัน การทำผิดวินัยและการดำเนินการทางวินัย โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน การบริหารงานพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ ของจังหวัด 76 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวม 152 คน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ สังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 คน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ สังกัดส่วนกลาง หน่วยงานละ 1 คน รวม 15 คน รวมทั้งสิ้น 178 คน เข้าร่วมฯ

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้รณรงค์ส่งเสริมเรื่องการใส่ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อต่อและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งยังนับเป็น Soft Power ที่กำลังอยู่ในกระแสซึ่งมีความจำเป็นที่บุคลากรของกรมฯ จะต้องรู้เท่าทันข่าวสารและประยุกต์สู่การปฏิบัติงาน โดยการขับเคลื่อนงานส่วนนี้ นอกจากเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์แล้ว ยังนำไปสู่การตอบสนองต่อเป้าหมายตามภารกิจของกรมเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ และยังเกี่ยวเนื่องกับการประสานงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งถือเป็นอีกภารกิจหลักที่สำคัญ และขณะนี้ดำเนินการภายใต้ระบบ มีความเกี่ยวข้องกับเงินและกองทุน เชื่อมโยงกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียน ปี 2558 และข้อบังคับการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2559 รวมทั้ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ปี 2560 ที่ต้องดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ ความไปถึง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังปี 2561 ทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกัน เป็นสิ่งสำคัญที่บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนจะต้องตระหนักและร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของภารกิจที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้” รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวย้ำ