ศอ.บต. เตรียมเสนอ กพต. เดินหน้าขจัดจน ในพื้นที่ จชต. ยึดหลัก 1 ข้าราชการ 1 ครอบครัว แก้จน 5 มิติ

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้​ (ศอ​.บต.)​ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2565 โดยร่วมพิจารณากิจกรรมภายใต้แผนงานตำบล​ มั่นคง มั่งค​ง​ ยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายขจัดความยากจนในพื้นที่ ภายใต้กรอบแนวคิดขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน​ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ ภายใต้ระบบ 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน เพื่อเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)​ ให้อนุมัติในหลักการในวันที่ 28 ตุลาคมนี้

Advertisement

โดยแผนโครงการกิจกรรมภายใต้แผนงานตำบล​ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน​ จะมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ อาทิ​ กระทรวงสาธารณสุข​ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ​ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพลศึกษา​ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา​ กรมประมง​ กรมปศุสัตว์​ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร​ กรมส่งเสริมการเกษตร​ และหน่วยงานอื่นๆ โดยจะนำข้อมูลคนจนตามฐานข้อมูล TPMAP มากำหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนา

อย่างไรก็ตามการพัฒนาตามมิติความยากจนใน 5 ด้าน​ประกอบด้วย​ มิติด้านสุขภาพ​ อาทิ​ กิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม​ (แก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กเล็ก)​ มิติด้านความเป็นอยู่​ อาทิ กิจกรรมสนับสนุนแก้ไขปัญหาบ้านเรือนราษฎรที่ยากจนและด้อยโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้​ กิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม​ (ซ่อมแซมบ้าน)​ มิติด้านการศึกษา​ อาทิ​ กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในวิถีพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ มิติด้านรายได้​ อาทิ​ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้​ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ​ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการประมง​ กิจกรรมธนาคารแพะตำบลสันติสุข​ เป็นต้น​ ด้านมิติการเข้าถึงบริการรัฐ จะดำเนินการส่งเสริมกิจกรรม​ สนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม​ (รองเท้าสั่งตัด, เก้าอี้สุขใจและเตียงพยุงกาย)​ โดยทุกกิจกรรมจะเป็นการพัฒนาภายใต้ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนขจัดความยากจนในพื้นที่​ จชต.​ ตั้งเป้าให้ประชาชนมีกิน มีใช้ในปี 2565-2566 และกินดีิอยู่ดีในปี​ 2570 ตามแผนงานยุทธศาสตร์​ชาติ​ 20​ ปี