ศอ.บต.จับมือ มนร.และ สนง.วัฒนธรรมนราธิวาส ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม ”พัฒนาศักยภาพและเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมพุทธถดถอยและชุมชนมุสลิมใกล้เคียง รุ่นที่ 1”ตั้งแต่วันที่ 3-5 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมวชิรอำไพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างเครือข่ายแกนนำนิสิตนักศึกษาที่เข้าใจถึงความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมในพื้นที่

Advertisement

โดยภายในกิจกรรมจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อพหุวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคนชายแดนใต้ และประวัติศาสตร์พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้กับวิวัฒนาการทางศรัทธาสู่วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้ง ลงพื้นที่รับฟังการบรรยายเรื่อง วงแหวนพหุวัฒนธรรม (จีน) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศาลเจ้าโก้วเล้งจี่ เขามงคลพิพิธ และเรื่อง วงแหวนพหุวัฒนธรรม (ไทย) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ วัดบางนรา รวมถึงเรื่อง วงแหวนพหุวัฒนธรรม (มลายู) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ มัสยิดกลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์และพหุวัฒนธรรมในสถานที่จริง สามารถนำความรู้ไปขยายต่อให้แก่เพื่อนๆ นักศึกษา ตลอดจนเป็นเครือข่ายแกนนำที่มีคุณภาพส่งต่อความรู้ให้เยาวชนในพื้นที่ได้

สำหรับกิจกรรมในวันแรกของรุ่นที่ 1 นั้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และให้โอวาทแก่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบ ZOOM โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมศ ศรีชู รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย แก้วหนูนวล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นางสาวจิณห์นิภา ทิมผกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานศาสนาพหุวัฒนาธรรม ศอ.บต. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมวชิรอำไพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วย

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของ ศอ.บต.คือการทำให้พื้นที่ จชต.เกิดความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างชุมชนที่มีมิติต่างๆ โดยเฉพาะร่วมกันพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่ และต้องขอขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมฯในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไป

อย่างไรก็ตามสำหรับกิจกรรมนี้มีการจัดขึ้นทั้งหมด 7 รุ่น โดยรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7- 9 กันยายน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 -17 กันยายน รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 –25 กันยายน และรุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2564 นี้ ทั้งนี้ เชื่อว่า นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ ศอ.บต. จัดขึ้น จะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดและปรับเปลี่ยนทัศนคติรวมถึงสามารถอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างสันติสุข และที่สำคัญจะร่วมเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันต่อไปในอนาคต