เลขาธิการ ศอ.บต. ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เติมเต็มสหกรณ์ยางพาราบ้านถ้ำทะลุ พร้อมร่วมแรงใจช่วยเหลือสหกรณ์ให้อยู่เคียงข้างพื้นที่ จชต.

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร ลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และการผลิตเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) โดยมี นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอบันนังสตา, ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จ.ยะลา, ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรอำเภอบันนังสตา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สมาชิกสหกรณ์ และบัณฑิตอาสาฯ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์แปรรูปผลิต ภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ำทะลุ จำกัด อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

Advertisement

โอกาสนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตยางแปรรูปของสหกรณ์ฯ และพบปะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานในสหกรณ์แห่งนี้ เนื่องจากหลายครอบครัวได้นำลูกหลานของตนเองกลับบ้านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 หลายครอบครัวตกงานและไม่มีงานทำจึงได้สานต่ออาชีพทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง

ในการนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้พบปะหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรที่มารอต้อนรับ พร้อมกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา สนับสนุนและขับเคลื่อนงานพร้อมกับ ศอ.บต. เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์นำไปสู่การปฏิบัติเกิดผลเป็นรูปธรรม ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน สิ่งที่ ศอ.บต. ตั้งใจทำคือนำยางพาราออกสู่ระบบ เพื่อนำมาแปรรูปให้เกิดการสร้างงานแก่ชุมชน เพราะพื้นที่แห่งนี้จะเห็นถึงการพัฒนาตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยมีหลายหน่วยงานมาร่วมด้วยช่วยกัน ปัจจุบันที่ประชาชนในพื้นที่มาทำงานในสหกรณ์แห่งนี้กว่า 20 คน ถือเป็นการลดภาระการว่างงาน ลดปัญหาสังคมได้เป็น ซึ่งต้องยอมรับว่าสหกรณ์แห่งนี้ถือเป็นสหกรณ์ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่และสร้างรายได้แก่กลุ่มเกษษรกรและประชาชนในพื้นที่อย่างดี

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวสหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ำทะลุ จำกัด เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการรวบรวมน้ำยางพาราสด จากนั้นได้รับงบประมาณจากศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในการจัดสร้างอาคารโรงงานและเครื่องจักรกลในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ และแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ จึงได้สนับสนุนงบประมาณ เมื่อปี 2556 เพื่อก่อสร้างโรงรมควันยางพารา และต่อมาได้มีมติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ยกระดับกลุ่มเกษตรกร เป็นสหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ำทะลุ จำกัด มีสมาชิก จำนวน 70 ราย ดำเนินธุรกิจรวบรวมน้ำยางพารา และแปรรูปยางพารา ยางแผ่นรมควัน แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เม็ดยางดำ แผ่นพื้นสนามฟุตซอล หมอนยางพารา แผ่นนวดเท้าคุณภาพ ทั้งนี้สหกรณ์ฯ มีความพร้อมในการแปรรูปยางพาราเพื่อใช้ในหน่วยงานภาครัฐตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยการผลิตเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ และแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต จำหน่ายให้กับกรมทางหลวงชนบทต่อไป